Privacyverklaring en Klachten

Privacyverklaring

Logeerhuis De Opstap hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van zijn gasten. U kunt er op vertrouwen dat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens wordt omgegaan. Daarbij nemen wij de voorwaarden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
In deze Privacyverklaring wordt beschreven waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft.
Wij registreren algemene persoonsgegevens van onze gasten ten behoeve van contact, factuur en het toezenden van de nieuwsbrief. Daarnaast dient u bij registratie toestemming te verlenen voor het verwerken van enkele bijzondere gegevens die betrekking hebben op de behoefte aan ondersteuning, zoals de naam van (huis-)arts, (wijk-)verpleegkundige en zorgverleden.
Deze bijzondere persoonsgegevens zijn nodig voor de vrijwilligers van het logeerhuis en worden na afloop van het verblijf vernietigd.
Algemene gegevens, zoals naam en adres worden gedurende twee jaar bewaard ten behoeve van statistiek en nieuwsbrief, tenzij u aangeeft deze niet meer of langer te willen ontvangen.
Op verzoek heeft de gast recht op inzage, wijziging of verwijdering van de door ons vastgelegde gegevens.

Klachten

Er zijn uitingen van ongenoegens die in elk gezin, in elk team en andere vormen van samenwerking voorkomen. Wij streven naar een sfeer waarin mensen ook op een veilige wijze elkaar erop aanspreken als er een “ongenoegen of irritatie” is.
Een uiting van ongenoegen is daarom pas een klacht als dit ongenoegen met de coördinator wordt besproken. Bij het ongenoegen over de coördinator met het bestuur.

Indienen van een klacht, ondersteuning en vertrouwenspersoon
Als het niet is gelukt dat het ongenoegen of de klacht naar tevredenheid is opgelost – ook niet met ondersteuning van een vertrouwenspersoon -, dan kan een gast of diens vertegenwoordiger of een medewerker naar de klachtenfunctionaris gaan. Waardig Wonen heeft een klachtenprocedure waarin is geregeld dat er een beroep op een vertrouwenspersoon gedaan kan worden en een klacht ingediend kan worden bij een klachtencommissie.

Scroll naar boven