Steun het Logeerhuis

Uw steun is nodig

De Opstap is afhankelijk van bijdragen van sponsoren, donateurs en vermogensfondsen die het logeerhuis een warm hart toedragen.

De Opstap werkt met onbetaalde vrijwilligers. Toch brengt de exploitatie van De Opstap aanzienlijke kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, energielasten, verzekeringen, de kosten van de professionele ondersteuning van onze vrijwilligers en de verblijfskosten van gasten. Omdat wij een subsidie van de gemeente Groningen en bijdragen van diverse fondsen waar we een beroep op kunnen doen, kunnen we de eigen bijdrage van onze gasten beperken tot 15 euro per etmaal (inclusief alle maaltijden). Om de bijdrage voor gasten betaalbaar te houden, hebben wij uw steun nodig. Bedrijven en particulieren kunnen het werk van De Opstap op verschillende manieren ondersteunen door:

  • Het leveren van diensten en goederen;
  • Het leveren van menskracht;
  • Het leveren van financiële ondersteuning voor de exploitatie van het logeerhuis;

Giften

Giften zijn welkom op het rekeningnummer NL77 RBRB 0954 6351 08 ten name van Stichting Waardig Wonen vermelding van “gift Logeerhuis De Opstap”. Of neem voor meer informatie contact op met ons bestuur via info@deopstap050.nl.

Maak voor het doen van een periodieke schenking gebruik van het formulier overeenkomst periodieke gift van de belastingdienst.


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Logeerhuis De Opstap valt onder de Stichting Waardig Wonen en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Stichting Waardig Wonen is officieel opgericht op 21 september 2016.

KvK (Kamer van Koophandel): Stichting Waardig Wonen is ingeschreven onder het nummer 66882370
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Stichting Waardig Wonen is 856738712

Meer informatie over de Stichting Waardig Wonen vindt u op waardigwonen.nl.
De jaarverslagen en de ANBI-verslagen staan op de website Stichting Waardig Wonen.

Download: Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergadering of voor overige werkzaamheden. Zij krijgen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten. De vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn, ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden de onkosten die aantoonbaar verband houden met het verrichte vrijwilligerswerk vergoed. De kosten coördinator zijn op basis van de CAO Welzijn.


Subsidies en bijdragen fondsen

De organisaties die een bijdrage geven worden hierna vermeld; ook kan het logo van de organisatie toegevoegd worden.
Logeerhuis De Opstap is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, diverse fondsen en subsidiegevers bij de oprichting en tot en met maart 2023.
Ingaande 1 januari 2024 bij de heropstart betreft het de volgende organisaties die een bijdrage gaven.

Een financiële bijdrage in de exploitatie zoals de huurkosten, nutsvoorzieningen, projectondersteuning en organisatiekosten door de Gemeente Groningen.

Fiore di Acacia | elke donderdag een bos bloemen als bijdrage voor een huiselijke sfeer.
Maak kennis met Fiore di Acacia

C S A

Stichting Steunfonds Christelijke Sociale Arbeid | Bijdrage voor de inrichting van de woning

NPG – Nationaal Programma Groningen | Bijdrage voor procesbegeleiding en project ondersteuning. In 2020 zijn Groningers vanuit Toukomst opgeroepen om grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën te bedenken. Een van die projecten is Waardig Wonen in het project Zo Willen Wij Wonen. Meer info

HORNBACHhelpt geeft balkon De Opstap en Waardig Wonen een opknapbeurt. Het balkon is nu een gezellige buitenruimte. Meer info

Scroll naar boven