Uw steun is nodig

De Opstap is afhankelijk van bijdragen van sponsoren, donateurs en vermogensfondsen die het logeerhuis een warm hart toedragen.

De Opstap werkt met onbetaalde vrijwilligers. Toch brengt de exploitatie van De Opstap aanzienlijke kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, energielasten, verzekeringen, de kosten van de professionele ondersteuning van onze vrijwilligers en de verblijfskosten van gasten. Omdat wij een subsidie van de gemeente Groningen en bijdragen van diverse fondsen ontvangen, kunnen we de eigen bijdrage van onze gasten beperken tot 10 euro per etmaal (inclusief alle maaltijden). Om de bijdrage voor gasten betaalbaar te houden, hebben wij uw steun nodig. Bedrijven en particulieren kunnen het werk van De Opstap op verschillende manieren ondersteunen door:

  • Het leveren van diensten en goederen;
  • Het leveren van menskracht;
  • Het leveren van financiële ondersteuning voor de exploitatie van het logeerhuis;

Giften

Giften zijn welkom op het rekeningnummer NL55 TRIO 0391 0987 80 ten name van Logeerhuis De Opstap onder vermelding van “gift”. Of neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester: penningmeester@deopstap050.nl.

Maak voor het doen van een periodieke schenking gebruik van het formulier overeenkomst periodieke gift van de belastingdienst.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Logeerhuis De Opstap, officieel opgericht op vrijdag 18 december 2015, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  • KvK (Kamer van Koophandel): Stichting Logeerhuis De Opstap is ingeschreven onder het nummer 64788512
  • RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Logeerhuis De Opstap is 855844590

Download: Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergadering of voor overige werkzaamheden. Zij krijgen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten. De vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn, ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden de onkosten die aantoonbaar verband houden met het verrichte vrijwilligerswerk vergoed. Logeerhuis De Opstap heeft een samenwerkingsverband met Humanitas Groningen stad. Een medewerker van Humanitas ondersteunt de vrijwilligers. Deze medewerker ontvangt een honorarium volgens de CAO welzijn.

Logeerhuis De Opstap is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en diverse fondsen en subsidiegevers: